K výslovnosti cirkevnej latinčiny

Snahy o zjednotenie výslovnosti latinčiny v katolíckej cirkvi prebiehali na začiatku dvadsiateho storočia. Udalosti nasledujúcich rokov a desaťročí tieto snahy zaviali do úzadia a z dnešného pohľadu je zrejme jednota vo výslovnosti latinčiny tiež veľmi hlboko v rebríčku dôležitosti našich liturgických problémov.
Ak by Vás predsa zaujímalo, aký bol ideál sv. pápeža Pia X., tu je preklad jeho listu z roku 1912, tak ako bol uverejnený v časopise Liturgia č.2/2009. (Francúzsky originál listu sa dá vyhľadať tu na str. 577)

LIST NAJDOSTOJNEJŠIEMU PÁNOVI ĽUDOVÍTOVI ERNESTOVI DUBOIS, ARCIBISKUPOVI V BOURGES,
O VÝSLOVNOSTI LATINSKEJ REČI PODĽA RÍMSKEJ ZVYKLOSTI

Z Vášho listu z 21. júna, ako aj z veľkého počtu ďalších listov, ktoré sme prijali od mnohých nábožných a vážených francúzskych katolíkov, dozvedeli sme sa, a to na Našu veľkú radosť. že od promulgácie Nášho Motu proprio z 22. novembra 1904 o posvätnej hudbe, ukázala sa veľká horlivosť v rôznych diecézach Francúzska vylepšovať výslovnosť latinčiny tak, ako je to zvykom v Ríme; v dôsledku toho nech sa ďalej hľadá dokonalejší spôsob, a to podlá najlepších umeleckých pravidiel interpretácie gregoriánskych chorálových melódií, ktoré sme previedli na ich starobylý tradičný spôsob.

Aj Vy sám, keď ste zastávali biskupský stolec vo Verdune, šli ste touto cestou, a aby ste dosiahli cieľ, použili ste k tomu vhodné prostriedky. S radosťou sa dozvedáme aj z inej strany, že táto reforma sa už rozšíria na mnohých miestach a tiež, že už bola uvedená s úspechom v mnohých katedrálnych kostoloch, seminároch, kolégiách, ba aj v jednoduchých dedinských kostolíkoch.

Vskutku, otázka výslovnosti latinčiny je úzko spätá s obnovou gregoriánskeho spevu, ktorý je predmetom Našich myšlienok a Našich odporúčaní od začiatku Nášho pontifikátu. Akcent a výslovnosť latinčiny mali veľký vplyv na melodické a rytmické utváranie gregoriánskych fráz; a preto je dôležité, aby tieto melódie boli v interpretovaní podané takým spôsobom, ako boli pôvodne umelecky vytvorené. Teda rozšírenie rímskej výslovnosti bude mat ešte ďalší prospech, ako ste to Vy dobre spozorovali, to jest upevnenie, čim ďalej tým viac diela liturgickej jednoty vo Francúzsku, jednoty, ktorá je spôsobená šťastným návratom k rímskej liturgii a gregoriánskemu spevu.

Preto si želáme, aby hnutie návratu k rímskej výslovnosti latinčiny pokračovalo s takou istou horlivosťou a potešujúcim úspechom ako doposiaľ, a to z dôvodov hore uvedených. Dúfame, že pod Vaším vedením, ako aj iných členov episkopátu, sa bude táto reforma šťastne propagovať vo všetkých francúzskych diecézach.

Ako nebeskú záruku milostí Vám, drahý brat, Vašim veriacim a všetkým, ktorí Nám adresovali podobné žiadosti, udeľujeme z celého srdca apoštolské požehnanie.

Vo Vatikáne 10. júla 1912

Pius PP. X.

Preklad z francúzštiny: Sr. Stella Danková, DKL a Viliam Zemančík

Viac informácií, aj detailný návod v angličtine sa dá nájsť tu.

  1. Good morning! Is there some way you can fuss with the blog controls so that the ‘English/German/Slovak versions’ button at the top changes the texts of the posts themselves into (in my case) English? That translations button changes e.g. the ‘Submit Content’ text below this window from Slovak to English just fine… but not the post text itself (and, after all, I can figure out what the Slovak for ‘submit content’ means without the benefit of translation). Ďakujem veľmi pekne za skvelú prácu s Graduale Project!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *