In illo tempore: Tempus Adventus english

Tématika: Our Recordings, Tempus Adventus o 6:07

Na trh prichádza prvé CD vokálneho súboru Gregoriana pod názvom “Tempus Adventus“.  Našim plánom je v priebehu niekoľkých rokov nahrať ďalšie časti edície, ktorú sme nazvali In Illo Tempore. Jej cieľom je oživiť hudobné pamiatky z územia dnešného Slovenska do roku 1600. Aj keď v slovenských múzeách a archívoch takéto pamiatky nemôžeme rátať na stovky, nepochybne si zaslúžia našu pozornosť. Ide prevažne o rukopisné zborníky jednohlasných (chorálnych) liturgických spevov, ako aj viachlasných spevov rovnakého určenia. Podrobnejšie si o týchto pamiatkach môžete prečítať v príspevkoch Evy Veselovskej a Andrey Meščanovej.

Pokračovanie tohto príspevku »

Andrea Meščanová: Pramene stredovekej cirkevnej hudby z územia Slovenska english

Tématika: Musicology, Tempus Adventus o 6:03

Na území Slovenska sa v kultúrnom prostredí novovekých miest so znakmi hudobných centier v období 16. storočia šírili diela významných tvorcov vokálnej polyfónie. Chrámová hudobná produkcia bola prepojená s účinkovaním žiakov mestských škôl, ktorí pod vedením kantora pravidelne spievali pri bohoslužobných obradoch chorálne i polyfónne spevy. Keďže hudobniny boli v tom čase pomerne nákladnou záležitosťou, často krát sa zadovažovali zapožičaním a následným odpisovaním do podoby veľkého zborníka na spôsob partitúry, z ktorého potom mohol spievať celý zbor. Zriedkavejšie sa zakupovali vhodné hudobné tlače, vydávané v nákladoch talianskych, či nemeckých tlačiarov. Výskyt hudobných tlačí je napriek rozšíreniu tohto výdobytku v našich podmienkach aj koncom 16. storočia zriedkavejší.

Pokračovanie tohto príspevku »

Eva Veselovská: Pamiatky jednohlasnej liturgickej hudby z územia Slovenska english

Tématika: Musicology, Tempus Adventus o 6:01

Pamiatky jednohlasnej liturgickej hudby z územia Slovenska predstavujú vzácny pramenný materiál, vďaka ktorému môžeme rekonštruovať stredovekú hudobnú kultúru nášho územia. Na Slovensku sa zachoval veľmi malý počet kompletných rukopisov. Väčšina kódexov pochádza z časového obdobia 14. – 15. storočia.

Rukopisy bývalej Kapitulskej knižnice v Bratislave.

Bratislavský misál I z bývalej Kapitulskej knižnice v Bratislave (pred r. 1341, dnes Archív mesta Bratislavy EC Lad. 3, EL 18, EC Lad. 1/21, Múzeum mesta hl.mesta SR Bratislavy A/9, Spolok sv. Vojtecha v Trnave; v slovenskej muzikologickej literatúre nazývaný Bratislavský notovaný misál, v stredoeurópskom priestore známy ako Missale Notatum Strigoniense) patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu. Od druhej tretiny 14. storočia bol misál používaný v Bratislave. Repertoár omšových spevov prezentuje ostrihomskú hudobnú i liturgickú tradíciu. V dejinách omšovej liturgie zastáva mimoriadne miesto, lebo je najstaršou takmer úplne zachovanou pamiatkou omšového jednohlasu zo stredovekého Uhorska.

Pokračovanie tohto príspevku »