Paléographie musicale english german

Tématika: Rukopisy, Musicology o 22:30

Paleographie musicale

Na internetovej stránke kláštora v Solesmes – Francúzsko (ktorý tohto roku oslavuje 1000 rokov od založenia v roku 1010) sa môžeme dočítať:

V roku 1833 sa mladý kňaz z diecézy Le Mans, Dom Prosper Guéranger podujal obnoviť benediktínsky rehoľný život na mieste starého kláštora v Solesmes po štyridsiatich rokoch odmlky v dôsledku francúzskej revolúcie. Postavil sa za obnovenie gregoriánskeho spevu a s entuziazmom začal túto myšlienku uskutočňovať, žiadajúc svojich spolubratov aby pri prednese rešpektovali prvoradosť textu, výslovnosť, prízvuky a frázovanie, s prihliadnutím na zachovanie zrozumiteľnosti v záujme služby modlitbe. Do rúk jedného z bratov zveril Dom Guéranger aj úlohu obnoviť autentické chorálne melódie.

Znaky zo starých rukopisov podobné “drobným mušincom” boli v tom čase nerozlúštiteľné. Čoskoro však objav fotografie priniesol so sebou nečakané výhody. Postupne sa podarilo v Solesmes vybudovať zbierku najdôležitejších rukopisov liturgického spevu z knižníc celej Európy, ktorá vo svete nemá obdobu. Toto je genéza paleografie v Solesmes.

Prvá čať Paléographie musicale bola vydaná v roku 1889. Cieľom tejto edície je zverejnenie najdôležitejších rukopisov latinského liturgického spevu. Dnes je nám dvanásť zväzkov Paléographie musicale dostupných vďaka Internet Archive online.

Toto je zoznam dostupných zväzkov:

Pokračovanie tohto príspevku »

Musicologie médiévale english german

Tématika: Musicology o 22:25

Musicologie médiévale:

Hoc rete factum est ut musicologae mediaevisti, gregorianistae et aliae personae quae gregorianum vel mediaevalem cantum amant inter se facile communicare possint.

Hoc rete poterit sic unusquisque non tantum optime dare operam, ut cognoscatur opus suum sed etiam cum hominibus novissime cognitis convenire.

Nolite haesitare ut aliis membris vocetis…

Táto sieť vznikla za účelom prepojenia muzikológov špecializovaných na stredovekú hudbu a gregoriánsky spev medzi sebou, ako aj s ostatnými záujemcami o tento druh hudby.

Liturgovia sú samozrejme rovnako vítaní.

Pomocou tejto siete môžete ostatných informovať o svojej práci a získať nové kontakty.

Neváhajte prizvať k nám ďalších záujemcov…

Andrea Meščanová: Pramene stredovekej cirkevnej hudby z územia Slovenska english

Tématika: Musicology, Tempus Adventus o 6:03

Na území Slovenska sa v kultúrnom prostredí novovekých miest so znakmi hudobných centier v období 16. storočia šírili diela významných tvorcov vokálnej polyfónie. Chrámová hudobná produkcia bola prepojená s účinkovaním žiakov mestských škôl, ktorí pod vedením kantora pravidelne spievali pri bohoslužobných obradoch chorálne i polyfónne spevy. Keďže hudobniny boli v tom čase pomerne nákladnou záležitosťou, často krát sa zadovažovali zapožičaním a následným odpisovaním do podoby veľkého zborníka na spôsob partitúry, z ktorého potom mohol spievať celý zbor. Zriedkavejšie sa zakupovali vhodné hudobné tlače, vydávané v nákladoch talianskych, či nemeckých tlačiarov. Výskyt hudobných tlačí je napriek rozšíreniu tohto výdobytku v našich podmienkach aj koncom 16. storočia zriedkavejší.

Pokračovanie tohto príspevku »

Eva Veselovská: Pamiatky jednohlasnej liturgickej hudby z územia Slovenska english

Tématika: Musicology, Tempus Adventus o 6:01

Pamiatky jednohlasnej liturgickej hudby z územia Slovenska predstavujú vzácny pramenný materiál, vďaka ktorému môžeme rekonštruovať stredovekú hudobnú kultúru nášho územia. Na Slovensku sa zachoval veľmi malý počet kompletných rukopisov. Väčšina kódexov pochádza z časového obdobia 14. – 15. storočia.

Rukopisy bývalej Kapitulskej knižnice v Bratislave.

Bratislavský misál I z bývalej Kapitulskej knižnice v Bratislave (pred r. 1341, dnes Archív mesta Bratislavy EC Lad. 3, EL 18, EC Lad. 1/21, Múzeum mesta hl.mesta SR Bratislavy A/9, Spolok sv. Vojtecha v Trnave; v slovenskej muzikologickej literatúre nazývaný Bratislavský notovaný misál, v stredoeurópskom priestore známy ako Missale Notatum Strigoniense) patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu. Od druhej tretiny 14. storočia bol misál používaný v Bratislave. Repertoár omšových spevov prezentuje ostrihomskú hudobnú i liturgickú tradíciu. V dejinách omšovej liturgie zastáva mimoriadne miesto, lebo je najstaršou takmer úplne zachovanou pamiatkou omšového jednohlasu zo stredovekého Uhorska.

Pokračovanie tohto príspevku »