O nás

Články o našich aktivitách ako aj nahrávky z našich vystúpení hľadajte v rubrike Gregoriana.

Poslanie a ciele združenia Gregoriana

Výber zo stanov:

Základným poslaním združenia je štúdium a pestovanie gregoriánskeho chorálu a priblíženie tohto významného fenoménu európskej kultúry širokej verejnosti.
Na dosiahnutie tohto poslania si združenie vytyčuje tieto ciele:

  • združovanie záujemcov o gregoriánsky chorál
  • organizovanie kurzov, nácvikov, koncertov a iných vystúpení, zájazdov a dalších aktivít
  • zabezpečovanie potrebnej literatúry, nôt, nahrávok a iných pomôcok
  • podpora používania gregoriánskeho chorálu v liturgii
  • prevádzka internetovej stránky združujúcej informácie pre záujemcov o gregoriánsky chorál
  • získavanie prostriedkov na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a poslania združenia.

Združenie bolo založené v novembri 2004.
Z iniciatívy jeho členov vznikol aj vokálny súbor Gregoriana, ktorý odvtedy pravidelne účinkuje pri latinských bohoslužbách v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Repertoár súboru tvoria okrem gregoriánskeho chorálu najmä renesančná a stredoveká polyfónia, ale aj súčasná chrámová zborová tvorba. Okrem účinkovania pri liturgii súbor vystupuje aj koncertne, najmä v Košiciach a okolí. Členovia súboru sú amatérski speváci so speváckymi skúsenosťami z iných zborov.

Vedúcim súboru je Marek Klein (1969). Gregoriánskemu chorálu sa s rôznou intenzitou venuje od roku 1992. Popri samoštúdiu a liturgickej praxi absolvoval niekoľko kurzov a podujatí súvisiacich s gregoriánskym chorálom pod vedením osobností ako Jiří Hodina, David Eben, Louis-Marie Vigne, Alberto Turco, Nino Albarosa, Dom Yves-Marie Leliévre. Podieľa sa aj na organizovaní podujatí tohto druhu.

2009 - Prag (Czech Republic) Vespers with Benedict XVI., Jiří Hodina leading (Two members attending) Foto: Filip Kotek

<!–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *