Completorium Cassoviense

Čo to vlastne je?

Completorium Cassoviense 2019

Je to pravidelné podujatie, ktoré organizujeme raz mesačne od apríla 2011 (s výnimkami). Pozostáva z dvoch hlavných častí: prvou je slávenie kompletória v latinčine, spievanou – gregoriánskou – formou; druhou časťou je koncertná polhodinka, ktorú sa snažíme dramaturgicky prispôsobiť danému liturgickému obdobiu, sviatkom, ktoré sú v danom období aktuálne a podobne.

Čo je to kompletórium?

Kompletórium (latinsky completorium) je jednou z častí liturgie hodín.

Liturgia hodín (resp. posvätné ofícium) je denná modlitba katolíckej Cirkvi latinského obradu (rímskokatolíci). Modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici. (definícia zo stránky breviar.sk, kde môžete hľadať aj ďalšie informácie)

Historicky liturgia hodín vychádza z predsavzatia mníchov pomodliť sa každý týždeň celý žaltár (biblická kniha žalmov). Aj dnes je podstatou liturgie hodín prednes žalmov, aj keď už nie je snahou zmestiť sa do jedného týždňa. Podľa Benediktovej rehole (Regula Benedicti – pravidlá benediktínskeho rádu) pozostáva liturgia hodín z jednej nočnej časti (matutínum) a siedmych denných častí (ranné chvály, prima, tercia, sexta, nona, vešpery a kompletórium). Kompletórium je poslednou dennou časťou – uzatvára (kompletizuje) dennú liturgiu hodín.

Prečo Completorium Cassoviense?

Slovenský “preklad” tohoto názvu by bol teda “Košické kompletórium“. Prečo to robíme? Niektorí z nás mali to šťastie zažiť latinskú spievanú liturgiu hodín a objaviť takto jej krásu. Organizovaním tohoto podujatia sa pokúšame túto krásu sprostredkovať aj ostatným. Nevieme, či sa nám to darí v dostatočnej miere, ale snažíme sa o to.

Sme presvedčení, že najlepším spôsobom, ako túto krásu objaviť je zapojiť sa do slávenia aktívne – spevom.  Preto majú všetci účastníci k dispozícii brožúrku s textami, notami a slovenskými prekladmi. Na začiatku každého completoria sa v krátkosti venujeme niektorej časti, aby sa stala jasnejšou a zrozumiteľnejšou. Nikto však nie je nútený aby spieval alebo robil čokoľvek čo nechce. Je úplne v poriadku ak prídete iba počúvať a pozerať – vnímať.

Okrem tejto liturgickej časti (približne 13 minútovej) obsahuje Completorium Cassoviense aj približne polhodinovú koncertnú časť, kde účinkuje Vokálny súbor Gregoriana a niekedy aj niekto iný.

Je to náboženské, alebo kultúrne podujatie?

Áno 😉 Záleží to len od vás – od každého účastníka jednotlivo – od vášho prežívania. Kompletórium je vlastne spievaná modlitba, ale – modliť sa – neznamená prednášať nejaký text. Či bude prednášanie nejakého textu pre vás modlitbou, to záleží od vás. Ak to vy nechcete, nebude to pre vás náboženské podujatie o nič viac ako keď idete do nejakej koncertnej sály na Mozartovo Requiem, alebo na Rybovu Českú vianočnú omšu. Ak sa modliť chcete – myslím, že je to jeden z najkrajších spôsobov.

Brožúrky na stiahnutie:

Informácie o uskutočnených a pripravovaných podujatiach v rámci tohto cyklu hľadajte v kategórii completorium cassoviense.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *